tu jesteś: główna / przepisy_porzadkowe

Przepisy Porządkowe


I.  Przepisy ogólne
§ 1
Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych gminnego transportu zbiorowego zarządzanych przez GminęLublin, w tym liniach funkcjonujących na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.
§ 2
Przewóz w gminnym transporcie zbiorowym odbywa się środkami przewoźników wykonujących przewozy na terenie Gminy Lublin - zwanymi dalej pojazdami – przystosowanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych lub okazjonalnych, według rozkładów jazdy zatwierdzonych przez Gminę Lublin i podawanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3
Podróżny ma obowiązek stosowania się do opracowanych i ogłoszonych przez przewoźnika regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
II.  Przepisy dotyczące przewoźnika
§ 4
1.Przewoźnik jest zobowiązany do:
1)punktualnych przyjazdów i odjazdów z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy,
2)umieszczania w widocznych miejscach tablic informacyjnych o trasie linii lub  wyświetlania, w postaci elektronicznej, numeru linii oraz nazwy przystanku  końcowego,

3)umożliwienia wsiadania i wysiadania wszystkimi drzwiami w pojeździe,
4)udzielania podróżnym wyczerpujących informacji dotyczących usług przewozowych.
2.Przewoźnik ma prawo do umieszczania reklam na szybach pojazdu w sposób nie ograniczający podróżnemu orientacji w trasie przejazdu.
3.Kierujący i obsługa pojazdu zobowiązani są do:
1)kulturalnego i uprzejmego zachowania się wobec podróżnych,
2)kierowania i zatrzymywania pojazdu w sposób płynny i łagodny, tak aby nie powodować dyskomfortu podróży, a w szczególności upadku  podróżnych,
3)zasygnalizowania odjazdu po uprzednim sprawdzeniu czy wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd,
4)podjechania do przystanku początkowego, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,
5)nieprzewożenia w kabinach kierowcy osób postronnych,
6)niepalenia tytoniu w czasie przewożenia podróżnych,
7)poinformowania podróżnych o konieczności opuszczenia pojazdu, w przypadku wyłączenia pojazdu z ruchu, awarii technicznej lub zjazdu do zajezdni,
8)przyjęcia od podróżnego rzeczy znalezionej w pojeździe (wraz z danymi osobowymi znalazcy) oraz przekazania jej do biura rzeczy znalezionych przewoźnika.
III.  Przepisy dotyczące podróżnych
§ 5
Podróżny jest zobowiązany do:
1)wsiadania i wysiadania z pojazdu wyłącznie na odpowiednio oznakowanych  przystankach, po zatrzymaniu pojazdu i przy zachowaniu maksymalnej ostrożności,
2)posiadania w czasie przejazdu i okazywania na wezwanie osób upoważnionych przez przewoźnika ważnych dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów,
3)zwolnienia miejsca dla osoby uprawnionej, w przypadku zajmowania miejsca oznaczonego znakiem graficznym „dla inwalidy” lub „dla osób z dzieckiem na ręku”.
4)stosowania się do komunikatów i znaków informacyjnych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz do wskazówek i poleceń osoby kierującej pojazdem,
5)trzymania się uchwytów lub poręczy, w przypadku zajęcia miejsca stojącego.
§ 6
W pojazdach zabrania się:
1)zajmowania miejsca lub zachowywania się w sposób ograniczający kierowcy widoczność lub w inny sposób utrudniający prowadzenie pojazdu,
2)prowadzenia rozmowy z kierującym pojazdem w czasie jazdy,
3)dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania się,
4)picia alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania substancji odurzających,
5)spożywania artykułów spożywczych mogących spowodować zanieczyszczenie odzieży innych podróżnych,
6)zanieczyszczania lub zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia znajdujących się w nim urządzeń, m.in. malowania i rysowania pojazdu i jego wyposażenia,
7)wyrzucania przez okna lub drzwi pojazdu jakichkolwiek przedmiotów,
8)wychylania się lub opierania się o drzwi podczas jazdy,
9)wsiadania i jazdy w pojeździe w łyżwach, łyżworolkach, wrotkach,
10)zakłócania spokoju w pojeździe poprzez zachowanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego lub używanie wszelkiego sprzętu zakłócającego spokój,
11)żebrania i sprzedaży obnośnej,
12)wsiadania do pojazdu i wysiadania po sygnale dźwiękowym,
13)rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody przewoźnika.
IV.  Przepisy dotyczące przewozu zwierząt i rzeczy
§ 7
Zabronione jest przewożenie:
1)przedmiotów o wymiarach przekraczających wielkości ustalone przez przewoźnika,
2)zwierząt niebezpiecznych lub jadowitych,
3)przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
4)broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
5)przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich ciała lub odzieży.
§ 8
1.Podróżny może przewozić zwierzęta i rzeczy, z wyłączeniem wymienionych w § 7, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych.
2.Zwierząt i rzeczy nie wolno przewozić na miejscach siedzących.
3.Nadzór nad przewożonym zwierzęciem lub rzeczą należy do podróżnego.
§ 9
1.Przewóz zwierzęcia może odbywać się wyłącznie pod stałym i ścisłym nadzorem podróżnego.
2.Podróżny powinien dysponować aktualnym świadectwem szczepienia  zwierzęcia.
3.W czasie przewozu pies winien mieć założony kaganiec i być trzymany na krótkiej smyczy.
Przepisy Porządkowe

NOKIA E72 lepiej dzwonki nokia e72.
Polityka prywatnosci
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją